مهاباد؛ تندیس ادیب بزرگ کوردستان ماموستا هژار موکریانی بە آتش کشیدە شد

KMMK:
پنج شنبە 21 مرداد ماە سال 1400 خورشیدی، تندیس ادیب و شاعر بزرک کورد عبدالرحمن شرفکندی ملقب بە هژار موکریانی کە در یکی از میادین شهر مهاباد برافراشتە شدە است بە آتش کشیدە شد.


بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، تندیس ماموستا هژار توسط افرادی ناشناس در ساعتهای اولیە بامداد روز پنج شنبە آتش زدە شد.


بە گفتە رئیس ادارە آتش نشانی شهر مهاباد: بە دلیل حضور بە موقع نیروهای اتفا حریق، آسیب جدی بە تندیس وارد نشدە است اما بە دلیل دودە حاصل از سوخت لاستیک قسمتهایی از تندیس رنگ خود را از دست دادە است.


لازم بە یادآوار است، در چند ماە گذشتە افرادی ناشناس پیکر مامۆستاهیمن شاعر بزک کورد و مقبرە محمد مالی خوانندە سرشناس کورد را نیز تحریب کردە بودند.
ش. ک