دو زندانی در زندان دیزل آباد اعدام شدند

KMMK:

دو زندانی محکوم به قصاص در زندان دیزل آباد حکومت ایران در شهر کرماشان اعدام شدند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حکم اعدام یک زندانی بە صورت مخفیانە و در حدود دوماە پیش بە نام مسعود اسفندیاری 35 سالە به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان دیزل آباد به اجرا درآمده است.

نامبردە حدود 13 سال پیش نامزد خود کە دختر عمویش نیز بود کشتە و خانوادە مقتول با عدم رضایت و پرداخت نصف دیە یک مرد بە مبلغ 160 میلیون تومان خواستار قصاص این زندانی بودند.

همچنین اوایل تیرماه سال جاری یک زندانی دیگر که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود، در این زندان اعدام شده است. هویت این زندانی افشار مینایی اهل شهرستان پاوه احراز شده است.

ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید