نمایندگان انتسابی برای روحانی شرط گذاشتند

طبق گزارشی کە بدست جمعێت حقوق بشڕ کوردستان رسیدە است  نمایندەگان انتسابی  استان کرمانشان در مجلس جمهوری جمهوری اسلامی  با انتشار نامه ای اعلام کرد که در صورت عدم تصویب طرح های مهم کرماشان  در سفر روحانی به استان وی را همراهی نخواهند کرد گویا این طرحها از جملە گشایش بازارچەهای مرزی و  یگان ویژه ای برای مهار  آتش سوزی مراتع دوردست است.

اسامی این نمایندگان عبارتند از  «حسن سلیمانی، عبدالرضا مصری، فرهاد تجری، حشمت الله فلاحت پیشه، شهاب نادری، سید قاسم جاسمی، احمد صفریی وسید جواد حسینی کیا» .

جمعیت حقوق بشر کوردستان