یورش به روستای شین اباد  و بازداشت دو شهروند کورد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  روز ٢٣ تیر ماە نیروهای یگان ویژه ناجا بە روستای شین اباد در پیرانشهر  یورش بردە و رسول جولا ٣٧ ساله و صلاح سخنور ٢٥ ساله  را بازداشت و بە مکان نامعلومی انتقال دادند.

همچنین در گزارش امدە است کە در طی بازداشت این دو شهروند کورد منزل مسکونی آنان نیز از  با تعداد دیگری از روستاییان  از سوی نیروهای یگان ویژه ناجا مورد تفتیش قرار گرفته است و در همین رابطە امدە است کە رفتار مامورین با روستاییان برخوردهای خشونت‌آمیز  همراە بودە است کە با اعتراض مردم روستا همراه شد.

لازم بە ذکر است کە این بازداشت افراد ذکر شدە توسط نیروهای یگان ویژه ناجا خودسرانە بودە و بدون مستندات قانونی  و از ارائه‌ی هرگونه جزئیات به خانواده‌ی آنها امتناع کردەاند.

لازم بە یادوریست کە طی هفتەهای اخیر موج تازەایی از بازداشتهای خودسرانە از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان شروع شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان