عضو رهبری حزب دموکرات کوردستان در اربیل(هولیر) ترور شد

KMMK:
شنبە 16 مرداد 1400 خورشیدی (7 آگوست 2021 میلادی) جنازە موسی باباخانی، عضو رهبری حزب دموکرات کوردستان(حدک) در یکی از اتاقهای هتل “گوڵی سلێمانی” در شهر اربیل(هولیر) پایتخت حکومت اقلیم کوردستان پیداشد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی حز دموکرات کوردستان، آقای موسی باباخانی پنج شنبە 14 مرداد توسط دو نفر “تروریست” ربودە شدە و در روز شنبە جسد بی جانش درحالی کشف شد کە آثار شکنجە و ضرب و شتم برو روی جنازە مشهود بود.
موسی باباخانی، متول سال 1360 خورشیدی در شهر کرماشان از 18 سالگی بە صفوف حزب دموکرات پیویستە و توانستە بود در آخرین کنگرە این حزب بە عضویت کمیتە مرکزی (حدک) دست یابد.
جنازە این عضو حزب دموکرات کوردستان اکنون در پزشکی قانونی شهر اربیل(هولیر) و در حال تحقیق می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید