شهروند سنندجی بعد از قتل همسر و چار تن دیگر بە زندگی خود خاتمە داد

KMMK:
جمعە ١٥ مرداد ١٤٠٠ شهروندی با هویت« رضا احمدیان »بعد از کشتن همسرش« شیلان مرندمی »پدر، مادر ، برادر همسرش و یک تن دیگر کە صاحب باغی کە خانوادە مذکور در آن مهمان بودند را بە قتل رساند، سپس بە حیات خود پایان میدهد.

براساس خبری کە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە، دلیل کشتن این خانوادە از سوی آن فرد مشکلات خانوادگی اعلام شدە است.
همینطور گزارش شدە همسر قاتل مدتی پیش از وی جدا شدە و در خانە پدرش زندگی میکردە است.

شایان ذکر است، نفر پنجم صاحب باغی در نزدیکی روستای« خلیفە ترخان »بودە است و خانوادە مندمی در انجا مهمان بودن.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید