جوان سنەای بخاطر بیکاری و نبود درآمد بە زندگی خود پایان داد

طبق گزارشی کە بدست جمعێت حقوق بشر کوردستان رسیدە است امروز ساعت ۷ صبح یک پسرجوان ازبالای پل ملاویسی سنە بقصد خودکشی خود را بپایین انداخت.

طبق گفتەهای شاهدین عینی این جوان قبل از پرتاب خود با صدای بلند از وضعیت نابسمان زندگی خود سخن گفت او در سخنان خود از نداری و بی پولی و بیکاری شکایت کرد و مسئولین دولتی و جمهوری اسلامی ایران را سبب وضعیت نابسمان خود قلمداد کرد و بلافاصلە  از بالای پل به سینه خیابان پرید و در جا کشته شد.

یکی از حاضرین صحنه گفت کە  این جوان سنەای پس از برخورد با کف خیابان  کمرش شکسته بوده از کمرش خون جاری بود مردم سریعا اورژانس را خبر کردند و اورژانس که این روزها به دلیل کثرت این نوع اتفاقات کارکشته شده زود آمده است اما او زودتر از اورژانس دنیا را ترک کرد و رفت همه اینها ساعت ٧  صبح بود

شاهدان عینی که بلافاصله برای نجات وی شتافتند با دیدن جاری شدن خون از کمر او ، دست نگاه داشته و به اورژانس اطلاع دادند.

یکی از بستگان وی کە در محل حاضر بود بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت کە  فشارهای روانی ناشی از بیکاری و فقر باعث خشم و ناراحتی و تصمیم او شده است.

موج بیکاری و سیاست تبعیض امیز جمهوری اسلامی ایران در تقسیم منابع ملی در شرق کوردستان دلیل اصلی خودکشیهای جوانان کورد شدە است.

لازم بە ذکر است کە دیروز جوان سقزی نیز اقدام بە خودکشی کرد و جانش را از دست داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان