بیمارستان قمر بنی هاشم، کولبر زخمی را بە گروگان گرفتە و از مداوای وی خوداری میکند

طبق گزارشی که به جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده  است، بیمارستان بنی هاشم خوی یک کولبر  کە توسط نیروهای انتظامی مجروح شدە بود را  تا پرداخت ١٧ میلیون تومان در بیمارستان بە گروگان گرفتە و  از  مداوای دارویی وی پس از جراحت خودداری میکنند.

این کولبر در روزچهرشنبه ۲۲اردیبهشت ۱۳۹٥خورشیدی بعلت تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران زخمی شد، کە همزمان سە کولبر دیگر زخمی و یک نفر جانش را از دست داد.

گرمان امینی پسر وحدت ۳٦ساله اهل روستای دشوان ازتوابع سلماس  جانش را از دست داد و رحیم امینی۳۳  ساله وکریم اتمانی پسرفرامرز۳٨ساله وکوهزاداتمانی پسرافروز۲٦ساله وصمد گلمحمدی فرزندعلی ۲۹ساله  زخمی کە بە بیمارستان  قمر بنی هاشم خوی انتقال دادە شدند.

کە یکی از ان جهار کولبر زخمی شدە،  بهبود یافتە است اما بیمارستان  قمر بنی هاشم از خانوادەی وی مبلغ  ١٧ میلیون تومان درخواست کردە است و تا زمانیکە مبلغ بە حساب بیمارستان واریز نشود از مرخص کردن وی خودداری میکنند.

طی تماسی کە جمعیت حقوق بشر با یکی از افراد نزدیک بە این خانوادە داشت  او گفت کە  سرپرست این خانوادە ماه پیش پدرم توسط شلیک مستقیم  نیروهای انتظامی  پاسگاه کرکوش تیر خورده و  اکنون بیمارستان قمر بنی هاشم خوی  او را ترخیص نمودە است اما  بیمارستان خوی  تا زمانیکە  مبلغ ١٧  میلیون تومان بە حساب بیمارستان از سوی خانوادە انها واریز نشود  او را بە گروگان گرفتەاند .  و از مداوای بعد از جراحت وی نیز خودداری میکنند  تا جایی کە  جای زخم کولبر فوق عفونت کردە است.  ادارە بیمە از پرداخت این مبلغ خودداری نمودە است.  خانوادە این شخص حتی بە نمایندە ی انتصابی  جمهوری اسلامی ایران در خوی مراجعە کردەاند اما انها را از دفتر وی بیرون کردەاند.

او در ادمە گفت  خانوادە مذبود توان مالی بسیار پایینی برخوردار هستند و بە همین دلیل  سرپرست خانوادە ( پدر)  بە  شغل کولبری مشغول است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان