مصدومين بمباران شيميايى سردشت، گريبانگيرمبارزه با بيماريهاى ناشى از اين بمباران هستند.

 

طبق اخباررسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان هنوز پس از گذشت ٢٩ سال از بمباران شهر سردشت در شرق كوردستان، اين مصدومين از اينكه مجبورند خودشان هزينه هاى معالجات پزشكى را بپردازند ناراضى هستند. اين هزينه ها براى اين مصدومين ، بدليل عدم توانايى مالى آنها گران مى باشد واز عهده آن برنمى آيند. بدليل كم درآمد بودن مردم شرق كوردستان، اين بيماران قادر به پرداخت اين هزينه هاى درمانى نيستند. اين مصدومين كه مبتلا به آسيب زياد ريوى ياآلرژى يا بيماريهاى پوستى مى باشند معالجه و درمان اين بيماريها برايشان ضرورى است چرا كه اين افراد بدون مداوا دچار تنگى نفس شديد مى شوند.

لازم به ذكر است در حين جنگ ايران و عراق در دهه شصت شمسى، كوردستان  ميدان جنگ هردو طرف بوده و مردم كوردستان قربانى بمباران شيميايى شده اند. شهر سردشت در روز ٧ تير سال ١٣٦٦ موردهجوم بمبهاى شيميايى قرار گرفت . متأسفانه جمهورى اسلامى ايران هيچ اقدام جدى براى كمك به اين مصدرمين ننموده و اين پرونده را بسته، بدون اينكه مسئوليتى براى كمك به اين قوربانيان بعهده بگيرد . لذا جمعيت حقوق بشر كوردستان خواهان كمك به اين قوربانيان از طريق سازمانهاى حقوق بشر جهان با تأثير بر جمهورى اسلامى ايران مى باشد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان