اورمیە؛ آزادی مشروط یک شهروند با قرار وثیقە

KMMK:
چهارشنبە 6 مرداد ماە 1400 خورشیدی، یک شهروند اهل روستای “نازناز” از توابع دیزج دول استان اورمیە بە نام “مامل عبدی” از بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اورمیە با قرار وثیقە آزاد شد.


بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، با وجود تامین قرار وثیقە و آزادی شهروند مذکور هنوز از اتهامات احتمالی و دلیل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست و این شهروند تا پایان مراحل دادرسی بە شیوە موقت آزاد می باشد.


لازم بە ذکر است کە، یکشنبە 20 تیرماە گذشتە آقای مامل عبدی همراە دو تن بە نامهای خورشید ابراهیمی و جلال ابراهیمی اهل دیزج دول توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدە بود.


م.ە

دیدگاهتان را بنویسید