وضعیت جسمی و روحی صابر مامدی در زندان سلماس

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  صابر مامدی زندانی کورد  در زندان سلماس  در وضعیت  نامساعد جسمی و روحی قرار دارد.

صابر مامدی، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، در شرایط نامساعد روحی و جسمانی و محروم از رسیدگی درمانی در زندان سلماس نگهداری می شود.

صابر مامدی، شهروند اهل سلماس، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت و از سوی دادگاه کیفری به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی به حبس ابد محکوم شد. این درحالی است که این زندانی سیاسی اتهام وارده را رد و از بابت شکنجه، بدرفتاری های دوران بازجویی شکایت کرده است .گفتنی است که صابر مامدی پیشتر نیز با همین اتهام به مدت ۳ سال در حبس به سر برده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان