نغدە؛ انتقال دو زندانی سیاسی بە زندان باز

KMMK:
در پی درخواست دو زندانی سیاسی اهل پیرانشهر (پیرانشار) بە نامهای “باپیربرزە وکیوان نژاد رسول” از زندان بستە بە زندان باز حکومت ایران در نغدە منتقل شدند.


بر اساس گزارش، مرداد ماە 1399 مقدار حبس باپیر برزە از چهار سال و کیوان نژاد رسول از پنج سال در شعبە اول دادگاە تجدید نظر حکوت ایران در اورمیە بە دوسال و 6 ماە کاهش یافت.


لازم بە ذکر است کە، باپیر برزە در سال 98 و کیوان نژاد رسول درسال 97 بە اتهام همکاری با احزاب کوردی ضد جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە ادارە اطلاعات این حکومت در اورمیە و پس از آن بە زندان ایران در نغدە منتقل شدند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید