قتل دوخواهر توسط داماد در یک نزاع

KMMK:

یکشنبە 3 مرداد ماە 1400 خورشیدی دو خواهر بە اسامی “بیان و سحر مرادی” فرزند نامق و اهل محلە حاجی آباد شهر سنندج(سنە) با اسلحە گرم بە قتل رسیدند.

بر اساس گزارش یک منبع محلی؛ فرد قاتل شوهر یکی از مڤتولان بودە و در یک نزاع و اختلاف خانوادگی از ماشین خود ــ پژوپارس سفید ــ یک اسلحە کلاشنیکف بیرون آوردە و ابتدا خواهر خانم خود را کە قصد میانجیگری داشتە بە قتل رساندە سپس با یک شلیک بە سوی همسرش او رانیز کشتە است.

شایان ذکر است که, این خانواده دارای دو فرزند 7 و 10 ساله می باشند.

لازم بە ذکر است کە، فرد قاتل بلافاصلە از محل گریختە و اکنون تحت تعقیب پلیس میباشد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید