غرق شدن یک دختر اهل کرماشان در آبهای یونان

KMMK:

پنج شنبە 31 تیرماە 1400 خورشیدی، یک دختر مهاجر اهل استان کرماشان بە نام “منیرە حیدری” در آبهای یونان غرق شد.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، منیرە حیدری اهل روستای زردویی از توابع شهر پاوە و ساکن شهر کرمشان می باشد.

لازم بە ذکر است کە، 22 ژولای 2021 یک قایق حاوی 45 نفر ازپناهجویان کە اکثر آنها اهل اقلیم کوردستان بودند در آبهای یونان و در نزدیکی جزیزە کریت یونان غرق شد کە 37 نفر از آنان توسط نیروی دریایی یونان نجات یافتە و برخی از سرنشینان آن هنوز پیدا نشدە اند.

م.ه