اعتصاب غذای یک زندانی محکوم بە اعدام

KMMK:

از روز 15 تیرماە 1400 خورشیدی یک زندان محکوم بە اعدام در زندان جمهوری اسلامی ایران واقع در اورمیە بە نام “رامین شیرزاد” دست بە اعتصاب غذا زدە است.

بر اساس گزارش، رامین شیرزاد در سال 92 خورشیدی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم و پس از گذشت 7 سال و 9 ماە همچنان در بلاتکلیفی بە سر میبرد.

لازم بە ذکر است کە، رامین شیرزاد جهت اخذ رضایت از اولیاد دم حاضر بە واگذاری یک باب منزل مسکونی و 500 میلیون پول نقد شدە است، اما خانوادە فرد متوفی با این میزان پرداخت موافقت نکردە و همچنان این زندانی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.

رامین شیرزاد زندانی محکوم بە اعدام جهت اعتراض بە بلاتکلیفی دراز مدت و شکنجە روحی در زندان اعتصاب غذا کردە و اعلام کردە است کە در صورت مشخص شدن وضعیتش اعتصاب خود را خواهد شکست.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید