بی خبری از سرنوشت دو کارگر مرغداری

سحرگاه روز پنج شنبه ١٧ تیر ماە  دو نفر از کارگران مرغداری روستای باوان  در سردشت توسط نیرهای امنیتی بازداشت شدند،

این در حالی است کە مامورین انتظامی هنگام دستگیری  این دو کارگری هیجگونە اتهامی نسبت بە انها وارد نکردند.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است این دو کارگر بە مکان نامعلومی انتقال دادە شدەاند و تاکنون از محل نگهداری این دو کارگر خبری در دست نیست.

طبق اخبار  رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  خانواده های آنها از سرنوشت این افراد بی اطلا ع هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان