نوسوود؛ سە کولبر با اثر شکنجە نیروهای مسلح ایران زخمی شدند

KMMK:
پنج شنبە 24 تیرماە 1400 خورشیدی، سە کولبر بە اسامی “خلیل سلیمانی فرزند توفیق اهل ثلاث باباجانی، انور مرادی و خلیل محمودی” بر اثر شکنجە و آزار و اذیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران زخمی شدند.
بر اساس گزارش، نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران مستقر بر روی پل دو آب، دستەای از کولبران را کە عازم مناطق مرزی جهت کولبری بودە از ماشین پیادە کردە و مورد شکنجە و ضرب و شتم قرار دادند.
لازم بە ذکر است کە، در پی ضرب و شتم نیروهای مرزی خلیل سلیمانی بە شدت زخمی شدە و یک کولبر دیگر بیهوش شدە کە هنوز هویت وی برای KMMK مشخص نشدە است.
م.ە