اورمیە؛ درگیری میان زندانیان در زندان حکومت در اورمیه کشته و مصدوم برجای گذاشت


KMMK:

چهارشنبە ٢٣ تیر ١٤٠٠ خورشیدی، توزیع نابرابر غذا توسط مسئولان حکومت در زندان ارومیە موجب درگیری خونین میان زندانیان شد.
این درگیری کشته شدن یک زندانی و زخمی شدن ١٦ زندانی دیگر را در پی داشت.
بر اساس گزارش، هویت زندانی جانباختە “کریم بابایی” عنوان شده است. وی بە خاطر شدت ضربه‌ی وارد شدە به سر جان باخته و همچنین یک زندانی دیگر بر اثر ضربات چاقو بە شدت زخمی و ١٥ زندانی دیگر نیز بە دلیل ریختە شدن اب جوش بر بدنشان، دچار سوختگی شدەاند.

شایان ذکر است کە، جمهوری اسلامی ایران حتی در زندانهای خود بی عدالتی پیشه کرده و در توزیع غذا و احتیاجات زندانیان نابرابری و تبعیض بە کار می‌برد، و از این طریق جامعە را از هم جدا و ئوطئەگری میکند، تا هیچ نیروی مخالف و متحد در برابر سیاستهای کثیفیش وجود نداشتە باشد.

ف. ر

دیدگاهتان را بنویسید