یک معلم بازنشستە در مهاباد بازداشت شد

KMMK:
شنبە 19 تیرماە 1400 شمسی، حسین حسن خانی معلم بازنشستە و عضو مکتب قرآن اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی ادارە اطلاعات جمهوری اسامی ایران بازداشت شد.
شورای مدیریت مکتب قرآن در مورد بازداشت آقای حسن خانی یک بیانیە صادر کردە و در آن اذعان داشتند: “برای کاکه حسین که بە اتهام واهی و تکراری “تبلیغ علیە نظام” پروندە سازی شده بود، علیرغم حضور بە موقع ایشان در دادگستری و شعبەی مربوطە، بدون تشکیل جلسەی دادگاهی جهت ممانعت از رد و ابطال اتهام واردە، بەصورت غیابی و بدون هیچ دلیل و مدرک محکمە پسندی بە سە ماە حبس تعزیری محکوم گردید؛ جالب اینکە در دادگاە تجدیدنظر نیز بە لایحەی اعتراضی مستدل و مستند ایشان، هیچگونە اعتنایی نشده است و حتی بدون دعوت از وی و وکیلشان، دوباره بەصورت غیابی حکم ناعادلانەی مزبور تایید گردید.”

شورای مذکور همچنین افزود: “مسئولیت حفظ سلامت این برادر ۶۲ سالەی ما کە در اثر تعویض دو دریچەی قلب، تحت نظر مستمر پزشک متخصص قرار دارد و نیز عدم توجە بە این وضعیت در شرایط شیوع ویروس کرونا، خطر جانی و عواقب وخیم آن برای وی بە عهدەی کلیەی مسئولان ذی ربط می‌باشد”.
لازم بە ذکر است، آقای حسن خانی در یکم مرداد ماە 1399 شمسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات منتقل شدە بود. نامبردە در بهمن ماە 1399 بە اتهام تبلیغ علیە نظام بە 3 ماە حبس تعزیزی محکوم شد.
م.ه
.