پارلمان اروپا تداوم فشارها و بازداشت اعضا ه.د.پ را محکوم کرد

KMMK:
پارلمان اروپا در نشست اخیر خود در روز سەشنبە 6 جولایی 2021 تداوم فشارها و بازداشت اعضا ه.د.پ را به شدت محکوم و با تصویب لایحه ای خروج ترکیه از پیمان نامه استانبول را مورد انتقاد قرار داد.


پارلمان اروپا در جلسه امروز خود با تصویب لایحه ای، بازداشت و سرکوب احزاب مخالف توسط حکومت اردوغان را به شدت محکوم کرد. این لایحه با ٦٠٣ رای موافق، ٢ رای مخالف و ٦٧ رای ممتنع به تصویب رسید.


قابل ذکر است که در این لایحه، به طور اخص، فشارها و سرکوبهای اعمال شده علیه حزب مکراتیک خلق ها (ه.د.پ) محکوم و دولت ترکیه به دلیل ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی، نقض حقوق بشر و اصول دمکراسی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.


در لایحه فوق، سیاست حذفی و بازداشت اعضا ه.د.پ سومین حزب بزرگ ترکیه، پرونده سازی برای پارلمانتارهای ه.د.پ، بازداشت طرفداران و رای دهندگان محلی و روسای شهرداریها توسط حکومت ترکیه به شدت محکوم شده است.


پارلمان اروپا در این لایحه تاکید کرده است که حضور ه.د.پ برای تداوم دمکراسی، مشارکت سیاسی جوامع و حل مسالمت آمیز مسئله کورد ضروری بوده و حذف این حزب، اشتباهی بزرگ و با خسارتهای جدی و جبران ناپذیر همراه خواهد بود.

بر همین اساس بازداشت نمایندگان پارلمانی عضو ه.د.پ و روسای شهرداریها که با رای مستقیم و دمکراتیک مردم انتخاب شده اند و گماشتن “قیم” به جای آنها را به شدت محکوم کرده و از آن به عنوان “جنایت بزرگ” نام برد.


ج.ع