مرگ دو شهروند بوکانی در مناطق مرزی سقز بر اثر انفجار گلولە جنگی

KMMK:
پنجشنبە 17 تیرماە 1400 خورشیدی در نزدیکی روستای بسطام (حد فاصل بین مریوان و سقز) در نقطە مرزی دو شهروند اهل بوکان بە نامهای “رشید احمدزادە اهل روستای قارەنجە و مسعود نجفی اهل روستای قرەباغ بوکان” بر اثر انفجار گلولە توپ بە جاماندە از دوران جنگ 8 سالە ایران و عراق جان خود را ازدست دادند.


بر اساس گزارش، دو شهروند مذکور چوپان بودە و مراتع منطقە مرزی اطراف روستای بسطام را اجارە گرفتە و در محل آتش روشن کردە، بدون اطلاع از اینکە در زیر آتش گلولە توپ بەجاماندە از دوران جنگ ایران و عراق وجود دارد.


بر اثر آتش گلولە جنگی منفجر شدە و هردو شهروند اهل بوکان در دم جان خود را ازدست دادند.


لازم بە ذکر است کە سالیانە مار زیادی از شهروندان شرق کوردستان بر اثر انفجار مین و مهمات جنگی پاکسازی نشدە در مناطق مرزی مابین شرق و جنوب کوردستان جان خود را ازدست میدهند.


م.ە

دیدگاهتان را بنویسید