سنە؛ سرنوشت 3 شهروند پس از گذشت 70 روز در هالەای از ابهام

KMMK:
سرنوشت 3 شهروند بەنام های “آرام مرادیان فرزند عثمان، امیر رضایی فرزند جمیل و آرش احمدیان فرزند ناصر” هرسە اهل روستای تنگیسر هورامان ژاورود از توابع شهرستان سنە پس از گذشت بیش از 70 روز از زمان بازداشت در سلول های ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نامشخص است.
بر اساس گزارش سەشهروند مذکور در تاریخ 7 اردیبهشت ماە توسط نیروهای امنیتی ادارە اطلاعات ایران در سنە بازداشت و تا لحظە تهیە و نشر این خبر در بازداشت گاەهای این نهاد امنیتی بسر میبرند.
با توجە بە اطلاعات دریافتی توسط مرکزی اطلاع رسانی جمعیت حقوق بشر کردستان، ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت بیش از 70 روز از زمان بازداشت این شهروندان بە آزادی با قید وثیقە برای این بازداشت شدگان نشدە است. همچنین بر اساس این گزارشات، آرام مرادیان، آرش احمدیان و امیر رضایی طی مدت بازداشت فقط چند تماس کوتاە تلفنی با خانوادە خود داشتە و از سوی نهادهای امنیتی جهت اعتراف اجباری و همکاری با نهادهای امنیتی زیر فسار می باشند.
لازم بە ذکر می باشد آرام مرادیان و و امیر رضایی پیشتر دردیماە سال 1399 جهت بازجویی بە ادارە اطلاعات حکومت ایران در سنە احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە بودند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید