طی ماه ژوئن کانتون عفرین ۱۳۶۵ بار هدف حمله ترکیه قرار گرفته است

KMMK:

بر اساس گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، کانتون عفرین در خودمدیریتی روژاوا و شمال و شرق سوریە، تنها در ماه زوئن ١٣٦٥ بار هدف حملات توپخانەای و هوایی حکومت ترکیە قرار گرفتە است.

در این حملات، حداقل یک نوجان ١٤ ساله با نام زینب به قتل رسیدە است. در نتیجه انفجار یک مین کاشته شده توسط ارتش ترکیه و مزدوران وابسته این کشور، در منطقه ای مابین روستاهای باسیل و عقیب منطقه شراوا نیز یک شهروند با نام میرزان خلیل حم کالو جراحت سنگینی برداشتە است.

بر اساس دادەهای دریافتی از یکم تا ٣٠م ماە ژوئن دولت ترکیه در چندین نوبت و با استفاده از سلاح های سنگین نظیر تانک، توپخانه، خمپاره و غیره، رستاهای عین دقنه، بلونیا، شیخ عیسا، مراناز، مالکیه، هوربیل، القمیه، کلی ، تات مرعش، تنیب، بنێ، گری کلوته، عقیبه، جاده ها و مسیر رفت و آمد و همچنین نواحی اطراف شهبا و شراوا را بمباران کردە است.

میانگین حملات روزانە ٤٥،٥ حمله در روز بودە است، این جدایی از پروازهای تجسسی هواپیماهای بی سرنشین این دولت در طول این ماە میباشد.

قابل ذکر است، در نتیجە این حملات توپخانەای، روستاهای فوق تقریبا ویران و سکنە آن مجبور بە ترک محل زندگی خود و آوارگی شدەاند.

باید یادآوری کرد، بعد از اشغال کانتون عفرین تووط دولت ترکیە، حدودم نیم میلیون نف آوارە شدە و صدها نفر توسط ارتش ترکیە و گروەهای تروریستی وابستە بە این کشور ربودە و بە قتل رسیدە اند.

ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید