نگاهی بە گزارش ماهانە جمعیت حقوق بشر کوردستان

?

کشتن و زخمی کردن کولبرها بە دەست نیروهای امنیتی رژیم

?

زن کشتی و خود کشی زنان در نظام مردم سالار و دیکتاتور ایران

?

وضعیت نامناسب زندانهای ایران ، کشتن زندانی بر اثر شکنجە و وارد کردن فشار روانی و خودکشی زندانیان

?

محمد هژبری – عضو شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید