نگاهی بە گزارش ماهانە جمعیت حقوق بشر کوردستان

🔹

کشتن و زخمی کردن کولبرها بە دەست نیروهای امنیتی رژیم

🔹

زن کشتی و خود کشی زنان در نظام مردم سالار و دیکتاتور ایران

🔹

وضعیت نامناسب زندانهای ایران ، کشتن زندانی بر اثر شکنجە و وارد کردن فشار روانی و خودکشی زندانیان

🔺

محمد هژبری – عضو شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان