با جمعیت حقوق بشر کوردستان همراە شوید

جمعیت حقوق بشر کوردستان در راستیای دست یابی ملت کوردستان بە حقوق خود فعالیت میکند، با ما همراە شوید.