ه دپ : دولت ترکیە برای تغییرات جمعیتی شمال کوردستان برنامەریزی می کند

ه دپ : دولت ترکیە برای تغییرات جمعیتی شمال کوردستان برنامەریزی می کند
آیهان بیگلن سخنگوی ه د پ اعلام کرد کە بعد از اینکە دولت ترکیە پناهجویان سوریە را بە عنوان کارت فشار بر اروپا بە کار برد، اکنون نیز میخواهد پناهجویان را بە منظور تغییرات جمعیتی(دموگرافی) و افزایش آرای صندوقهای رای بە کار بگیرد.
آژانس خبری دجلە منتشر کرد کە آیهان بیگلن سخنگوی ه د پ دیروز 3 تموز 2016 در سخنانی خطاب بە اردوغان برای دادن حقوق شهروندی بە پناەجویان سوری در ترکیە اعلام کرد کە بهترین شیوە برای پناهجویان سوری مداخلە نکردن دولت ترکیە از ادامە جنگ در سوریە و بازگشت آوارەگان بە سرزمین خود می باشد.
سخنگوی ە د پ اعلام کرد پناهجویان سوری قبلا بصورت کارت فشار بر اروپا بە کار بردە میشدند اما اکنون با سیاستهای بازدارندگی در داخل ترکیە استفادە میشوند.

آیهان بیگلن اشارە کرد کە حق پناهندگی از حقوق انسانی است و نباید پناهجویان بە عنوان سیاست ابزاری در خدمت سیاستهای ایدوئولوژی ترکیە بە کار بردە شوند. در این حالت نباید ترکیە برای ایجاد تسلط بر لایەهای پایین جامعە و ایدئولوژی خود ساختەخویش، آنها را مورد سوء استفاده قرار دهد، بلکه باید سریعتر بە پناهجویان در امر برگشت بە کشورشان اقدام کنند.
در بخشی دیگر از سخنرانی آمدە است کە پناهجویان برای کنترل کردن وتغییرات جمعییتی و کنترل اجتماعی بەکار بردە می شوند و این شیوە مهندسی شدە برای تسلط بر لایەهای پایین جامعە و سلطه هژمونی سیاسی و فکری خود در جاهایی که نسبت علویان بە سنی و کورد بە عرب بیشتر می باشد، به کار برده می شود، با جایگزین نمودن و آسمیلاسیون فرهنگی و اجتماعی سعی در کنترل جمعیت تحت حاکمیت خود دارند .
مرکز خبری دجلە در این بارە اشارە نمودند کە آیهان بیگلن سخنگوی ە د پ در ادامە سخنانش با اشارە بە تغییرات جمعیتی از سوی دولت ترک توست پناەجویان در صدد کسب آرا بیشتر می باشندکە این سیاستی کاملا اشتباە میباشد.
در این راستا سخنگوی ه د پ اعلام کرد کە پناهجویان با استثمار و غلبە بر آنها با بهره کشی اقتصادی و حقوق و مزایای کم در کار مورد هدف قرار گرفتە و این روش منتقی و درستی نیست و باید سیاستهای فکری و ایدوئولوژی خود را در قبال پناهجویان تغییر بدهند.
این در حالی است کە رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیە در چند روز گذشتە در استان کیلسی ترکیە اظهار نمودند کە حقوق شهروندی بە پناهجویان سوری خواهند داد و از وزارت داخلی ترکیە خواست بە سریعترین زمان برای پناهجویان مسکن و اقامت و حقوق شهروندی تامین شود .این در حالی است کە دو میلیون و 700 هزار آوارە در ترکیە می باشد.
جمعیت حقوق بشر کردستان