مریوان: یک شهروند توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شد

KMMK:
سە شنبە ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند بە نام حسن فرجی اهل روستای لنجاوا از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد.
بر اساس گزارش یک منبع موثق برای KMMK، حسن فرجی بعداز ظهر روز مذکور بە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان فراخواندە شدە کە پس از آن بە ادارە اطلاعات حکومت ایران در شر سنە منتقل شدە است.
منبع مذکور افزود؛ باتوجە بە پیگیریهای مستمر خانوادە این شهروند بازداشتی، تا لحظە تهیە این گزارش، از سوی نهادهای امنیتی و قضایی پاسخی در جهت اطلاع از سرنوشت وی دادە نشدە است.

م.ه