کوهستانهای “دری” در اتش سوخت

طبق گزارشات رسده به جمعیت حقوق بشرکوردستان درتاریخ 15تیرماه سال 95 شمسی اتشی گسترده  کوهستانهای “دری” حومه ی روستای “کیسله ” وهمجوار با دره ی شهیدان در شهرستان ثلاث باباجانی را درنوردیده است که مراتع و جنگلهادچار خسران جدی شده اند.

این اتش  ازسوی افراد ناشناس به بهانه ی وجود نیروهای کوردستانی دراین منطقه به جان طبیعت انداخته اند،که مسبب ضرر وزیان فراوانی به جنگلها ومراتع ثلاث باباجانی شده است .بنابه گفته ی شاهدان عینی دو هکتار از مراتع جنگلی منطقه طعمه ی اتش شده است ،تاحالاهیچ تیمی از اتش نشانیهای این شهرستان جهت کنترل اتش به این محل نیامده اند.

لازم به ذکراست دراین اتش سوزی دست کم  100  درخت ون  و گونهای بیشماری خاکسترشده اند.

جمعیت حقوق بشرکوردستان