سردشت؛ یک زن با حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان داد

KMMK:

چهارشنبە 12خرداد 1400 خورشیدی، یک زن با هویت جیران عبدی فرزند مصطفی اهل روستای واوان از توابع شهرستان نلاس سردشت با حلق آویز کردن خود بە زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارش، علت خودکش این زن جوان مشکلات خانوادگی اعلام شدە است.

لازم بە ذکر است کە، تبعیض، عدم پشتیبانی قانونی، محدودیت های دینی، فقر و بیکاری از دلایل عمدە خودکشی زنان در شرق کوردستان می باشد. م.ه