حملە نیروهای گارد ویژەی ضد شورش بە زندان حکومت ایران در اورمیە

KMMK:

یکشنبە 9 خرداد 1400 خورشیدی، نیرویی شامل سە گارد زندان بە بندهای 1و 2 زندان حکومت ایران در اورمیە حملە کردە و زندانیان این بندها را مورد ضرب و شتم قراردادند.

بر اساس گزارش، نیروهای یگان گارد زندان، یکان نیروی انتظامی و گارد موسوم بە نوپا کە شامل 120 سرباز بودند بە بندهای 1 و 2 زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیە حملە کردە و زندانیان این بندها را کە نسبت بە وضعیت اسفناک زندان از لحاظ، بهداشتی، خوارک، و تراکم بیش از حد ظرفیت در این بندها اعتصاب کردە بودند مورد ضرب و شتم قرار دادند.

بر اساس گزارش رسیدە از زندان مذکور؛ روز دوشنبە 3 خرداد ماە نانهای عرضە شدە بە زندانیان کپک زدە بودە کە بە اعتراض آنها انجامیدە، همچنین در همان روز برنج پختە شدە برای زندانیان بند 14 همراە با گل بودە کە زندانیان هردو بند غذای خورد را پس فرستادە و بە مسئولین زندان اعتراض کردەاند.

شایان ذکر است کە زندایان دربند، بە وضعیت بهداشتی و عدم ارائە دارو برای زندایان بیمار و همچنین تراکم بی از حد ظرفیت در شرایط کرونایی اعتراض کردە کە با پاسخ سرکوبگرانە رئیس زندان مواجە شدەاند.

لازم بە توضیح است کە، نیروهای گارد مقابلە با زندانیان در هنگام ضرب و شتم زندانیان درب بندهای 1,2,12و 14 را بستە کە زندانیان دیگر شاهد وحشیگری این نیروها نباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید