جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حملە سلفی ها بە مردم در سنە و زخمی شدن چند نفر

KMMK:
یکشنبە 2 خرداد 1400 خورشیدی، حدود 50 نفر از نیروهای سلفی در خیابان «خضر زندە» شهر سنە بە ساکنین محل حملە کردە و چند نفر را زخمی کردند.
بر اساس گزارش، نیروهای سلفی در محلە حاجی آوا، شهرک زاگرس، میدان شورا، بلوار کوردستان و دفتر فنی بە مردم یورش بردە کە طی آن چندین نفر زخمی و بە بیمارستان کوثر این شهر منتقل شدند.
در ادامە این حملات نیروهای سلفی بە بیمارستان کوثر شهر سنە حملەور شدە و خواستار تحویل گرفتن زخمی ها و بە اصطلاح بە مجازات رساندن آنان توسط این نیروها شدند.
براساس اظهارات منابع محلی، مردم مانع از تحویل زخمی ها بە نیروهای سلفی شدند کە همین امر موجب بروز درگیری این نیروهای تندرو اسلامی با مردم عادی و بستە شدن مسیر بیمارستان کوثر تا پاسی از شب شد.
لازم بە ذکر است کە، چندی پیش نیروهای سلفی در شهر مریوان و سقز با حمایت سپاە پاسداران بە عدەای از مردماین شهرها حملە کردە و چندین تن را زخمی کردند.
بر اساس گفتە یک منبع وثق از شهر مریوان، سلفی های این شهر زیر نظر اطلاعات سپاە و بە امامت ملا محسن کهنە پوشی فرزند شیخ طالب و ملا قادر و همچنین ملا مصطفی شیرزادی ــ امام جمعە دست نشاندە حکومت ایران در این شهر ــ از سال 2007 مشغول بە گذراندن دورەهای آموزشی جهت سرکوب مردم در این شهر از شرق کوردستان می باشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کشته شدن یک کاسبکار کورد بر اثر تعقیب و گریز نیروهای امنیتی

شلیک سپاه ایران زخمی شدن یک کولبر را به همراه داشت

احمد ترک نمایندە شهر ماردین و  امین ایرماک شهردار منطقه آرتوکلو توسط دولت تورکیە زندانی شدند