امیر عبداللە زادە از طرف نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل شد

بر اساس گزارش رسیدە ە جمعیت حقوق بشر کوردستان، امیر عبداللە زادە از طرف نیروهای وزارت اطلاعات  بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل شدە است.

روز پنج شنبه ١٠تیر ماه امیر عبداللە زادە شهروند اهل مهاباد در شرق کوردستان توسط نیروهای وزارت اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.خانواده وی از سرنوشت او هیچ اطلاعی ندارند.

امیر عبداللە زادە فرزند رحیم اهل مهاباد روز پنج شنبه ١٠تیر ماه، ساعت ۲ بعد از ظهر از سوی ادارە اطلاعات شهرستان مهاباد دستگیر شدە است.

درحال حاضر هیچ اطلاعی از دلیل یا محل بازداشت و وضعیت جسمانی امیر علیرغم پیگیری های صورت گرفته بە اطلاع خانوادەاش نرسیدە است.”

لازم به یادآوری است امیر عبداللە زادە پیش از این در سال ۹۳ از سوی اطلاعات مهاباد بازداشت شدە بود. وی درپی آن بازداشت بە ۶ ماە حبس تعزیری از سوی دادگاە انقلاب محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان