گزارش تکمیلی جمعیت حقوق بشر کوردستان از رویداد گوێزیلێ و کشتە شدن کولبەران

گزارش تکمیلی جمعیت حقوق بشر کوردستان از رویداد گوێزیلێ و کشتە شدن کولبەران

طبق گزارشات تکمیلی رسیدە بە جمعیت حقوق بشرکوردستان،درنتیجەی حملە وتیراندازی نیروهای انتظامی وامنیتی جمهوری اسلامی ایران درمرزهای اطراف سردشت درشرق کوردستان چند نفر ازکولبران کورد مجروح میگردند.

درهمان حملەی مذکور نیروهای جمهوری اسلامی ایران کولبری بنام لطیف علیخانی کشتە شدە وچندکولبر دیگر نیز زخمی می گردند، همچنین اسبهای این کولبران نیز بە دستور گروبان پادگان نظامی ایران کشتە  می شوند. بعداز رسیدن خبر کشتە شدن کولبر مذکور برادرش بەاسم رئوف علیخانی بە پاسگاهی کە بە کولبران شلیک کردە و برادرش راکشتەاند رفتە و خواستار توضیحات از گروبان این پادگان می شود، مسئلەای کە بە  درگیری لفظی وبی توجهی بە خواستەهای نامبردە ازجانب گروهبان پادگان منتهی می شود، بعد از اینکە جوابی از سوی گروبان شنیدە نمی شود، گروبان تهدید می کند کە آنها را هم می کشد، می گوید قانون و حکومت این اختیار را بە او دادەاند ، در نتیجە رئوف علیخانی بە انتقام خون برادرش آن گروهبان راکە فرماندە پاسگاە است  بەقتل می رساند .

بعداز درگیری فوق سربازهای داخل پادگان بە ایشان هم شلیک کردە وب ە قتلش میرسانند. بعداز انتشار خبر و اتفاقات مذکور و کشتە شدن برادر دوم ،حکومت با اعتراضات مردم مواجه میشود، جمهوری اسلامی ایران برای کنترل وضعیت پیش رو سە بار روستا را مورد حملەی شدید نیروهایش قرار میدهد اما دوبار اول باشکست مواجه شدە و توانایی داخل شدن بە روستارا نداشتە است، درسومین هجوم ،مردم روستا راتخلیە کردە وتنها چند نفر پیرکە توانایی رفتن نداشتەاند باقی میمانند وآنان نیز بازداشت گردیدە و بشدت شکنجە و مورد هتک حرمت واقع می گردند.

لازم بذکراست کە اعتراضات مردم همچنان ادامە دارد و نیروهای امنیتی می خواهند جوانان روستا را بازداشت کنند ، همزمان در “بێوران” حومەی سردشت اعتراضات مردمی شکل گرفتە و  مردم این روستا بە پایگاە واقعە یورش بردە ،اسیرهایشان را آزاد کردە  واجناس و کالاهای مصادرەشدەی خویش را با خود می برند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان