شكنجه يك گله دار سالمند از سوى نيروهاى امنيتى

شكنجه يك گله دار سالمند از سوى نيروهاى امنيتى

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در پیوند با روستای گویزیله از توابع سردشت که دو برادر کولبر کورد مورد شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته و به قتل رسیدند، نیروهای امنیتی یک گله دار سالمند را بازداشت و شکنجه کرده اند.
بر اساس خبر رسیده نیروهای امنیتی سه نفر را بازداشت و مورد بازجویی قرار داده اند.بازداشت شدگان روستای “گوێزلێ” بعد از آزار و اذیت و شکنجه فراوان با قید تعهد آزاد شده اند.
ابوبكر علیخانی گله دار سالمندی است که بازداشت شده بود، نامبرده بر اثر ضرب و شتم نيروهاى امنيتى بیهوش شده و در بیمارستان سردشت بستری شده بود، به گفته شاهدان محلی اثار ضرب و شتم و سوختگی دستهای ایشان که در هنگام بازجویی اتفاق افتاده است مشهود می باشد.

او هنگام مراقبت از گلە خود دستگیر شدە بود و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
جمعیت حقوق بشرکوردستان