بازداشت ۱۲ شهروند معترض در مریوان و حمایت حکومت از یاغیگری سلفی ها

KMMK:
دوشنبە 13 اردیبهشت 1400خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مریوان با حمله بە تجمع شهروندان و جوانان معترض مریوانی، 12 تن از آنها را بازداشت کرده‌اند. هویت چهار نفر از آنان بە شرح زیر می باشد.
١-کژوان فیضی
٢- فواد فیضی
٣- شیرکو فیضی
۴- آکو چاوگی
بر اساس گزارش دریافتی، شب دوشنبە، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مریوان بە قهوەخانە پیربابا واقع در چهارراە مریوان یورش بردە و 12 تن از جوانان معرض بە حملە شب پیش نیروهای سلفی بە محلە دارسیران مریوان را بازداشت و بە نهاد امنیتی ایران در مریوان انتقال دادەاند.
لازم بە ذکر است کە، روز یکشنبە جمعی از سلفی های دست نشاندە حکومت ایران طی یک اقدام از پیش برنامە ریزی شدە بە محلە دارسیران مریوان حملە کردە و با چاقو، قمە، شمشیر و سلاح گرم دو تن را زخمی کردە کە هویت یکی از زخمی شدە ها “جمال فیضی” گزارش شدە است.
این گروه از سلفی ها که تحت حمایت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران قرار داشته‌اند، به ایجاد آشوب و ترس و رعب پرداخته و به ضرب و شتم مردم پرداخته‌اند. مردم و جوانان این شهر که به این عمل و رفتار ضد حقوق شهروندی معرترص بوده‌اند، با تجمع در محل ذکر شده به آن اعتراض میکنند که مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار میگیرند.
طی اطلاعاتی کە بە KMMK رسیدە است، وضعیت سلامت جمال فیضی وخیم بودە و نامبردە در بیمارستان بوعلی مریوان تحت نظر مراقبت شدید پزشکی می باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید