محکومیت یک فعال محیط زیست در بوکان

KMMK:

دوشنبە 13 اردیبهشت 1400خورشیدی، سکمو معروفی فعال زیست محیطی اهل بوکان بە 1سال حبس تعزیری و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شد.
بر اساس گزارش، حکم محکومیت سمکو معروفی از سوی شعبە 104دادگاە کیفری جمهوری اسلامی ایران در بوکان صادر شدە است.
سمکو معروفی در تاریخ 18 اسفند 1399 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در بوکان بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی بە زندان مرکزی این حکومت در بوکان منتقل شد.
شایان ذکر است کە اتهام مطروحە علیە این عضو انجمن زیست محیطی “وڵات” تبلیغ علیە نظام عنوان شدە است.
سکمو معروفی در سال های گذشتە سابقە بازداشت و محکومیت از سوی دستگاە قضایی جمهوری اسلامی را داشتە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید