آزادی سمیە کارگر از زندان باقید وثیقه به صورت موقت


KMMK:
چهارشنبە 8 اردیبهشت 1400خورشیدی، سمیە کارگر دانشجوی فلسفە دانشگاە تبریز، باقید وثیقە از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
بر اساس گزارش، چند روز پیش جلسە دادگاە رسیدی بە اتهامات این شهروند کورد اهل ایلام، در شعبە 26 دادگاە انقلاب تهران برگزار و برای نامبردە مبلغ 500 میلیون وثیقە صادر شد کە خانوادە این شهروند ایلامی تا روز مذکور قادر بە تامین وثیقە نشدە اما پس از تلاش زیاد سرانجام وثیقە مورد نظر تامین و نامبردە بە صورت موقت از زندان آزاد شد.
سمیە کارگر در 25 مهرماە سال گذشتە در منزل خود واقع در تهران بازداشت و بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران موسوم بە بند 2 الف زندان اوین منتقل شدە بود و پس از حدوی چهار ماە بازداشت در بهمن ماە بە زندان قرچک ورامین انتقال دادە شد.
نامبردە پیشتر از بیماری نادر چشمی رنج بردە و بە علت عدم دسترسی بە دارو و پزشک متخصص، بیماریش روبە وخامت گذاشتە، همچنین دچار مشکل حاد معدە و کاهش شدید وزن شدە است.
این دانشجوی زندانی کورد اهل ایلام برای گذراندن پروسە درمان در ماە نوامبر سال 2020 ویزای فرانسه داشته که به دلیل بازداشت، از انجام مراحل درمان بازماند.
باید اذعان داشت که مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران، اتهامات مطروحه علیه این شهروند کورد را جرائم اینترنتی اعلام کرده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان