شهر باستانی حسن کیف زیر آب میرود

شهر باستانی حسن کیف زیر آب میرود
گزارشی از جمعیت حقوق بشر کردستان
وقتی برای آخرین بار در قرن اخیر کورد درشمال کوردستان بە حاشیە راندە میشود و توسط حکومتهای خودکامە و استبداد وقت دچار آسمیلاسیون و انکار میگردند.
در این راستااین سیاست دولت ترکیە برای انکار هویت ملت کورد در شمال کوردستان  دست بە نابودی آثار تاریخی و فرهنگی و تمدن هزاران سالە این ملت کهن میزند.
سرچشمە آب شیرین دو رودخانە بزرگ دجلە و فرات در ان نواحی میباشد و دولت های استثمارگر بە ذهن ناقص خود برای آبادانی تلاش میکنند و دست بە اقدام برای ساخت نیروگاە برق در این نواحی میزنندو تمامی زمینهای کشاورزی و باغات و آثار تاریخی و فرهنگی موجود در کوردستان زیر آب رفتە و بە فرهنگ دیرین ملت ستمدیدە کورد آسیب و خسارات فراوانی زدەاند و با مهاجرت مردمان این سرزمین همە را آوارە شهرها و روستاهای ترکنشین نمودەاند .
این در حالی است کە با تغییر اکوسیستم و ژئولوژی و دموگرافی مناطق کوردنشین و چسپاندن هژمونی سیاسی و انکار و اقتدار مستبدگرایانە خویش بر روی سرزمین کردستان دست بە جنایات علیە بشریت می زنند.
در مسیر رودخانە دجلە و فرات سدی بە نام انرژی برق آبی “ایلسو” در حال ساخت است کە بیشترین اعتراض رادر بین مردم و مجامع بین المللی برانگیختە کە حتی پیمانکاران خارجی و اروپایی از طرح منصرف شدە و کار را رها نمودند.اما مجلس ترکیە بە صورت رسمی بە این موضوع اجازە دادند کە پروژە بە اتمام برسدو سد آبگیری گردد.
اما بیم آن می رود کە شهر باستانی حسن کیف کە در حدود 80 هزار جمعیت دارد زیر آب برود و مردمان این شهر آوارە گردند.
جمعیت حقوق بشر کردستان ضمن محکوم نمودن این عمل دولت ترکیە خواستار متوقف شدن این عمل ناشایست میباشند و از تمامی سازمانهای بین المللی ،NGO و سازمانهای دوستدار طبیعت، و سازمانهای حقوق بشری درخواست مینماید کە از آوارە شدن هزاران نفر از ملت کورد جلوگیری شود و سرزمین کوردستان بیشتر از این توسط حکومت های مستبد و ویرانگر کە باعث نابودی آثار فرهنگی و تاریخی کوردستان شدەاند، غارت و نابود نگردد.
در این راستا جمهوری اسلامی ایران نیز دست بە اقدام مشابهی در شرق کوردستان زده کە با زیر آب رفتن روستای تاریخی هجیج و کانی بل در اورامانات باعث نابودی آثار تاریخی و مهاجرت مردم منطقە شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان