آتشسوزى غلات و گندم زار دراطراف بوكان

براساس گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان غلات و گندم روستاهاى كاريزه و محمودآباد از روستاهاى بوكان دچار آتشسوزى گرديده است. طبق اين خبر بعد از آتشسوزى اين دو روستا، تيمهاى آتشنشانى ايستگاه اميرآباد بسرعت جلوى گسترش آتش را گرفته و مانع رسيدن آتش به روستاهاى اطراف مى گردند. براساس اطلاعات رسيده ، تقريباً ١٠ هكتار از مزارع و گندم اين روستاها دچار آتشسوزى گشته و از چگونگى دقيق ميزان ضرر و زيان اين آتشسوزى اطلاعات كامل در دست نيست.

براساس اخبار اوليه كارشناسان هواشناسى ، خشكى و عدم رطوبت هوا و وزش زياد باد را علت اين آتشسوزى ذكر نموده اند.

لازم به ذكر است شهرستان بوكان با داشتن ١١٠ هزار هكتار از مزارع گندم وغلات ، مقام اول تهيه گندم استان اروميه را داراست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان