نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران دو زن در در  بانە کشتند

طبق گزارشێ کە بدست جمحیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  غروب روز یک شنبە ٦ تیر ماە   در سە راهی بوینی بانە  دو زن بە نماهای فاطمە همسر فرشید و گرمیان همسر محمد را با ماشین زیز گرفتند کە در جا این دو زن جان خود را از دست دادند.

بر طىق همین گزرش امدە است کە گویا نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران بە یک کاسبکار کورد حملە ور میشوند کە مردم  با اعتراض بە حملە انها دور کاسبکار و نیروهای انتظامی جمعی میشوند.  نیروهای انتظامی برای پراکندە  کردن مردم با اتومبیل مردم را دنبال میکنند کە در حین این اقدام دو زن را زیر اتومبیل خود میگیرند.

در گزارش امدە است کە مردم از این عمل نیروهای انتظامی عصبانی میشوند  و ماشینهای انها را بە اتش میکشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان