اجرای حکم اعدام چهار زندانی دیکر در اورمیە

KMMK:

جمعه 20 فروردین 1400 شمسی، چهار شهروند محبوس در زندان جمهوری اسلامی متهم بە مواد مخدر در اورمیە بە نامهای محمود بایزید، علی محمدزاده، ارشد حیدری و حمید نجمی از طرف مامورین زندان اعدام شدند.

براساس گزارش، محمود بایزید از بند 15، علی محمدزاده از بند 14، ارشد حیدری از بند 14 و حمید نجمی از بند 14 زندان مذکور بوده اند.

شایان ذکر است، روز 15 فروردین 7 نفر از زندانیان جرائم مواد مخدر در زندان مذکور بە سلول انفرادی منتقل و بە خانوادەهای آنها اعلام شدە بود کە سحرگاە روز یکشنبە اعدام خواهندشد.

طبق اعلام خانوادە زندانیان، چهار زندانی فوق الذکر بە بندهای خود باز گرداندە شده بودند و احد حبیب وند و صادق محی از بند 6 و محمد محمودی کورنا از خوابگاە شمار3 زندان ایران در اورمیە در ارتباط با جرائم مواد مخدر از سوی سیستم اجرائی زندان اعدام شدە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید