اجرای حکم اعدام چهار زندانی دیکر در اورمیە

KMMK:

جمعه 20 فروردین 1400 شمسی، چهار شهروند محبوس در زندان جمهوری اسلامی متهم بە مواد مخدر در اورمیە بە نامهای محمود بایزید، علی محمدزاده، ارشد حیدری و حمید نجمی از طرف مامورین زندان اعدام شدند.

براساس گزارش، محمود بایزید از بند 15، علی محمدزاده از بند 14، ارشد حیدری از بند 14 و حمید نجمی از بند 14 زندان مذکور بوده اند.

شایان ذکر است، روز 15 فروردین 7 نفر از زندانیان جرائم مواد مخدر در زندان مذکور بە سلول انفرادی منتقل و بە خانوادەهای آنها اعلام شدە بود کە سحرگاە روز یکشنبە اعدام خواهندشد.

طبق اعلام خانوادە زندانیان، چهار زندانی فوق الذکر بە بندهای خود باز گرداندە شده بودند و احد حبیب وند و صادق محی از بند 6 و محمد محمودی کورنا از خوابگاە شمار3 زندان ایران در اورمیە در ارتباط با جرائم مواد مخدر از سوی سیستم اجرائی زندان اعدام شدە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان