اخراج پناهجویان ایرانی در ترکیە

افزایش فشار دولت ترکیە بە پناهجویان ایرانی و کوردستانی، جان بسیاری از این پناهجویان را بە خطر انداختە است. در این گفتگو محمد هوژبری از اعضای شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان بە موضوعات زیر میپردازد.

🔶 اخراج پناهجویان ایرانی از ترکیە در این سالها شدت گرفتە و تعدادی نیز ترور شدەاند

🔻 راه چارە چیست ؟ و وطیفە نهادهای حقوق بشری و مردم در قبال این پناهجویان چیست؟🔶