در 11 ماە گذشتە درترکیە 163 شکایت بر علیە روزنامە اوزگوندم و کارمندانش ثبت شدە است

در 11 ماە گذشتە درترکیە 163 شکایت بر علیە روزنامە اوزگورگوندم و کارمندانش ثبت شدە است.
بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان در یازدە ماە گذشتە 163 شکایت بر علیە روزنامە اوزگورگوندم بزرگترین روزنامە نزدیک بە کوردها در شمال کوردستان، در ترکیە ثبت شدە است. تاکنون نزدیک بە هشت سال زندان و جریمە نقدی 176 میلیون دینار برای مسئولان و اعضای نویسندگان روزنامە ثبت شدە است.
آژانس خبری دجلە روز 24 تیر 2016 منتشر کرد کە بیست تەموز 2015 فرمان جنگ بر علیە کوردستان صادر شد 124 شکایت بر علیە روزنامە اوزگورگوندم ، اعضای نویسندگان و مسئولان روزنامە شروع شد و در این میان 39 شکایت بر علیە 46 مسول خبری روزنامە در دادگاە انجام شد.کە مجموعا این شکایات 163 مورد ثبت شدە است.
بە گزارش خبرگزاری NRT کە منشر نمودە است بە این موضوع اشارە کردە است کە آخرین شکایت بر علیە استاد دانشگاە پروفسور دکتر شبنم فنجانی رییس پیشین حقوق بشر ترکیە(TIHV) و ارول اندراغلو روزنامەنگار و خبرنگار بدون مرز در ترکیە و احمد نسین فرزند عزیز نسین ثبت شدە و سە گردانندە مهمان روزنامە اوزگورگوندم حکم بازداشت صادر شد و هر سە تن بە اتهام تبلیغات برای سازمان دستگیر و روانە زندان شدەاند.
این در حالی است کە در ماە تموز 2015 تاکنون شکایت های زیادی بر علیە اعضا و نویسندگان این روزنامە شدە استکە میتوان بە این موارد اشارە نمود:
95 شکایت بر علیە ریحان چاپان از اعضای نویسندگان کە 27 شکایت در شعبه 13 دادگاە جزایی و 37 شکایت دیگر در شعبە 14 دادگاە جزایی ودر شعبە دوم دادگاە استانبول نیز 31 مورد شکایت برعلیە ایشان ثبت گردیدە است. ایشان سردبیر اعضای نویسندگان روزنامە اوزگورگوندم هستند کە بە 3 سال و 9 ماە و 22 روز زندان و پرداخت جریمە نقدی 305 هزار لیر تورکی( 123 میلیون و 675 هزار دینار ) محکوم شدە و پروندە ایشان بە دادگاە جرایم سنگین ارجاع دادە شدە است.
در این راستا جرم زندان 3 سال و 9 ماە و 22 روز و محکوم بەپرداخت جزای نقدی 100 هزارلیر تورکی کە مبلغ(43 میلیون و 500 هزار دینار) بر علیە آرین کسکین سردبیر روزنامە اوزگورگوندم کە مجرم شناختە شدە است.
بە گزارش آژانس خبری دجلە در سە ماە گذشته 29 شکایت بر علیە اینان کازلکایا یکی دیگر از اعضای نویسندگان روزنامە اوزگور گوندم و 29 شکایت دیگر برای حسین آیکولی یکی دیگر از اعضای نویسندگان روزنامە ثبت گردیدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان