ناصح سرخابی با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد

KMMK:
دوشنبه 16 فروردین 1400 شمسی، ناصح سرخابی فرزند محمد و اهل شهرستان پیرانشهر کە با اتهام فعالیت مذهبی دستگیر شده بود، با تودیع قرار وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان حکومت ایران در اورمیه آزاد شد.

براساس گزارش، نامبردە با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده است.

ناصح سرخابی شنبه 23 اسفند 99 پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران در اورمیه به زندان مرکزی در این شهر منتقل شده بود.

شایان ذکر است که در تاریخ 9 اسفند ناصح سرخابی بدون ارائه حکم قضایی به اتهام “فعالیت مذهبی” از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بازداشت شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان