گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماه مارس ۲۰۲۱

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه مارس۲۰۲۱ با کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش‌های متعدد نشر شده توسط این سازمان جمع‌بندی شده است.

شایان‌ذکر است، این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می‌شوند.

اعدام

نامتاریخزندانوضعیت
ناصر ولی زاده14/03/2021بوکانقصاص
ارش وارثی15/03/2021بیجار/ در زنجانقصاص

بازداشت و زندان

بر اساس آمار جمع آوری شدە این ماە، 50 تن از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی در شرق کوردستان بازداشت شدەاند.

نامتاریخمحل دستگیریعلتزندان
فرزاد سامانی01/03/2021مهاباد در اورمیهدانشجواورمیه
احمد عبدالله پور01/03/2021پیرانشارهمکاری با احزابنقده
سوران معین دوست02/03/2021سقز/سرشیو  
اهون فروزان02/03/2021سقز/سرشیو  
فرشاد فتاهی04/03/2021اورمیهعقیدتیاورمیه
عزیز قادر تاج04/03/2021شنومعلماورمیه
علفت بهرامی02/03/2021جوانرو/کلاش نامعلوم
رحیم رفعتی08/03/2021شنوهمکاری با احزاب نقده
رحمان تابش08/03/2021شنوهمکاری با احزاب نقده
سمکو معروفی09/03/2021 محیط زیست 
ظاهر پس و پیش09/03/2021نقدهحمایت از احزاب 
فردین بایزیدی09/03/2021نقدهنامعلوم 
اوات محمد پور10/03/2021انتقال به زندان اورمیه  
فتاح فروهر13/03/2021نقدههمکاری با احزاب 
عباس صدقی31/01/2021پیرانشار ارومیه
عمر خاک زاد31/01/2021پیرانشار ارومیه
عبدالرحمان حبدی10/03/2021سولاوا مریوان
طی کریمی14/03/2021بوکانهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
موسی بروسان14/03/2021بوکانهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
سابیر مهتدی14/03/2021بوکانهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
ناصر سرخابی14/03/2021پیرانشارهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
عبداللطیف محمودی دلی14/03/2021شنوهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
فرشاد جهش15/03/2021ارومیهعقتدتیارومیه
پیام انوری16/03/2021بانهزندانی سیاسی/عضویت در احزاب 
معراج مرتصایی15/03/2021سولاواهمکاری با احزاب مریوان
هیوا عزیز پور15/03/2021سولاواهمکاری با احزاب 
پیشوا رحمانی فر17/03/2021مهاباد١٥ ساله 
سروک ابوالقاسمی21/03/2021سنهمراسم نوروزسنه
رسول حمزه پور22/03/2021اورمیهتبلیغ علیە نظام/ فعالیت مذهبی 
سیروان پرتوی23/03/2021نی/مریوان  
سلیمان افرا24/03/2021نی/مریوان  
شورش عبدالله نژاد23/03/2021پیرانشارهمکاری با احزاب 
نجمدالدین سخنور23/03/2021پیرانشارهمکاری با احزاب 
صلاح اجی23/03/2021پیرانشارهمکاری با احزاب 
سیاوش بامداد22/03/2021نی مریوان  
ارام نیک پی23/03/2021نی مریوان  
جمال گرامی24/03/2021مریوان  
کریم معروف پور23/03/2021اهل نقده در سردشت  
عرفان مرتضایی24/03/2021سقزهمکاری با احزاب 
وریا فرجی25/03/2021نی/مریوانهمکاری با احزاب 
کیوان نژاد رسول25/03/2021پیرانشارهمکاری با احزاب 
شیرکو اگوشی25/03/2021پیرانشارهمکاری با احزاب 
سیوان پرتوی25/03/2021نی/مریوان  
سلمان افرا25/03/2021نی/مریوان  
ایدین مراد خانی25/03/2021اورمیه  
ریبوار قادری25/03/2021بانه  
پرویز قادری25/03/2021بانه  
بهروز قادری25/03/2021بانه  
هاوژین قادری25/03/2021بانه  
جلیل قادری25/03/2021بانه  

کولبر و کاسبکار

کولبرمجروح

دراین ماه 13 کولبر مجروح شده اند.

نامتاریخمحلعلت
قوباد ناوخاصی03/03/2021سقزکولبر/شلیک مستقیم
م.ا06/03/2021مریوانکولبر/شلیک مستقیم
حجت قضاوت08/03/2021نوسودکولبر/شلیک مستقیم
سالار شعری08/03/2021ثلاث اباوه جانیکولبر/شلیک مستقیم
قباد نیک نام04/03/2021ناو خاصکاسبکار
جمیل احمدپور09/03/2021هنگژالکولبر/شلیک مستقیم
سهراب یوسفی10/03/2021ثلاث اباوه جانیکولبر/شلیک مستقیم
سوران رشید پور13/03/2021کنده سورهکولبر/شلیک مستقیم
حکیم حسینی14/03/2021نوسودکولبر/شلیک مستقیم
بستون محمد پور17/03/2021چومانکولبر/شلیک مستقیم
سلام مالته17/03/2021چومانکولبر/شلیک مستقیم
بهروز مرادی21/03/2021ثلاث اباوه جانیکولبر/شلیک مستقیم
سابیر عزیزی24/03/2021نوسودکولبر/شلیک مستقیم

کولبرکشته

دراین ماه 6 کولبر کشته شدند.

نامتاریخمحلعلت
ابراهیم محمدپور04/03/2021 چالدرانبه دلیل سرما
وزیر محمدی04/03/2021نوسودشلیک مستقیم
جبار عارفی11/03/2021هنگژالشلیک مستقیم
برهان سلیمانی13/03/2021قطورضرب و شتم
محمد صادقی23/03/2021سقزشلیک مستقیم در خرم اباد
فهیم مامدی قزلکند24/03/2021سلماسبه دلیل سرما

خودکشی وقتل

مجموع خودکشی های ثبت شده دراین ماه 21 تن است همچنین یک نفر نیز ازسوی همسرش به قتل رسیده است.

خودکشی

زنان

نامتاریخمحلعلتسن
مرضیه  عبدالله نژادیان22/02/2021مرگور/ارومیهخود سوزی٢٧
الا ابراهیمی07/03/2021سقزخودکشی١٦
عزیزه حقیقی09/03/2021اورمیه/ بادکیقتل توسط همسر٣٣
زارا جمالی09/03/2021سنقرخود را حلق اویز کردنوجوان
اوین نقشین17/03/2021اورمیهخودکشی 
گلاوژ غلامی25/03/2021تنگیسر سنه  
هانیە مرادی26/03/2021جوانرودخودکشی١٩

خودکشی

مردان

نامتاریخمحلعلتسن
عادل مرادی27/02/2021روانسرمشکلات مالی 
بابک صوفی27/02/2021اورمیهزندانی/ عدم رسیدگی پزشکی 
نامشخص27/02/2021اورمیهزندانی/ عدم رسیدگی پزشکی 
چارلی منده01/03/2021اورمیه/حکیفقر/بیکاری٤٢
پیمان قلی پور06/03/2021اورمیهفقر/بیکاری٢٨
نامشخص06/03/2021مهابادفقر/بیکاری 
نامشخص06/03/2021بوکانفقر/بیکاری 
سینا کریمی09/03/2021دیولانفقر/بیکاری١٨
رامین قدم خیری09/03/2021کامیارانفقر/بیکاری 
سینا پرندی12/03/2021اورمیه/اسلام ابادفقر/بیکاری١٩
پیام شریفی11/03/2021سنقرحلق اویز/ سرباز اجباری١٩
نجیب دروشی12/03/2021سوما برادوستفقر/بیکاری٣٧
مبین احمدی15/03/2021ازگلهاجتماعی١٣
امید چلبی21/03/2021ارومیه/ میراواخوردن قرص٢٥
رضا مارابی23/03/2021کامیارانحلق اویز کردن١٦

مین

در این ماە 2 تن در اثر انفجار مین زخمی شدەاند.

نامتاریخمحلوضعیتوضعیت
ستار اظهری03/03/2021پیرانشار/لکبنزخمیکشاورز
نامعلوم22/03/2021قصر شیرینزخمی نامعلوم

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید