گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماه مارس ۲۰۲۱

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه مارس۲۰۲۱ با کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش‌های متعدد نشر شده توسط این سازمان جمع‌بندی شده است.

شایان‌ذکر است، این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می‌شوند.

اعدام

نامتاریخزندانوضعیت
ناصر ولی زاده۱۴/۰۳/۲۰۲۱بوکانقصاص
ارش وارثی۱۵/۰۳/۲۰۲۱بیجار/ در زنجانقصاص

بازداشت و زندان

بر اساس آمار جمع آوری شدە این ماە، ۵۰ تن از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی در شرق کوردستان بازداشت شدەاند.

نامتاریخمحل دستگیریعلتزندان
فرزاد سامانی۰۱/۰۳/۲۰۲۱مهاباد در اورمیهدانشجواورمیه
احمد عبدالله پور۰۱/۰۳/۲۰۲۱پیرانشارهمکاری با احزابنقده
سوران معین دوست۰۲/۰۳/۲۰۲۱سقز/سرشیو  
اهون فروزان۰۲/۰۳/۲۰۲۱سقز/سرشیو  
فرشاد فتاهی۰۴/۰۳/۲۰۲۱اورمیهعقیدتیاورمیه
عزیز قادر تاج۰۴/۰۳/۲۰۲۱شنومعلماورمیه
علفت بهرامی۰۲/۰۳/۲۰۲۱جوانرو/کلاش نامعلوم
رحیم رفعتی۰۸/۰۳/۲۰۲۱شنوهمکاری با احزاب نقده
رحمان تابش۰۸/۰۳/۲۰۲۱شنوهمکاری با احزاب نقده
سمکو معروفی۰۹/۰۳/۲۰۲۱ محیط زیست 
ظاهر پس و پیش۰۹/۰۳/۲۰۲۱نقدهحمایت از احزاب 
فردین بایزیدی۰۹/۰۳/۲۰۲۱نقدهنامعلوم 
اوات محمد پور۱۰/۰۳/۲۰۲۱انتقال به زندان اورمیه  
فتاح فروهر۱۳/۰۳/۲۰۲۱نقدههمکاری با احزاب 
عباس صدقی۳۱/۰۱/۲۰۲۱پیرانشار ارومیه
عمر خاک زاد۳۱/۰۱/۲۰۲۱پیرانشار ارومیه
عبدالرحمان حبدی۱۰/۰۳/۲۰۲۱سولاوا مریوان
طی کریمی۱۴/۰۳/۲۰۲۱بوکانهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
موسی بروسان۱۴/۰۳/۲۰۲۱بوکانهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
سابیر مهتدی۱۴/۰۳/۲۰۲۱بوکانهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
ناصر سرخابی۱۴/۰۳/۲۰۲۱پیرانشارهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
عبداللطیف محمودی دلی۱۴/۰۳/۲۰۲۱شنوهمکاری با گروهک سلفیاورمیه
فرشاد جهش۱۵/۰۳/۲۰۲۱ارومیهعقتدتیارومیه
پیام انوری۱۶/۰۳/۲۰۲۱بانهزندانی سیاسی/عضویت در احزاب 
معراج مرتصایی۱۵/۰۳/۲۰۲۱سولاواهمکاری با احزاب مریوان
هیوا عزیز پور۱۵/۰۳/۲۰۲۱سولاواهمکاری با احزاب 
پیشوا رحمانی فر۱۷/۰۳/۲۰۲۱مهاباد١٥ ساله 
سروک ابوالقاسمی۲۱/۰۳/۲۰۲۱سنهمراسم نوروزسنه
رسول حمزه پور۲۲/۰۳/۲۰۲۱اورمیهتبلیغ علیە نظام/ فعالیت مذهبی 
سیروان پرتوی۲۳/۰۳/۲۰۲۱نی/مریوان  
سلیمان افرا۲۴/۰۳/۲۰۲۱نی/مریوان  
شورش عبدالله نژاد۲۳/۰۳/۲۰۲۱پیرانشارهمکاری با احزاب 
نجمدالدین سخنور۲۳/۰۳/۲۰۲۱پیرانشارهمکاری با احزاب 
صلاح اجی۲۳/۰۳/۲۰۲۱پیرانشارهمکاری با احزاب 
سیاوش بامداد۲۲/۰۳/۲۰۲۱نی مریوان  
ارام نیک پی۲۳/۰۳/۲۰۲۱نی مریوان  
جمال گرامی۲۴/۰۳/۲۰۲۱مریوان  
کریم معروف پور۲۳/۰۳/۲۰۲۱اهل نقده در سردشت  
عرفان مرتضایی۲۴/۰۳/۲۰۲۱سقزهمکاری با احزاب 
وریا فرجی۲۵/۰۳/۲۰۲۱نی/مریوانهمکاری با احزاب 
کیوان نژاد رسول۲۵/۰۳/۲۰۲۱پیرانشارهمکاری با احزاب 
شیرکو اگوشی۲۵/۰۳/۲۰۲۱پیرانشارهمکاری با احزاب 
سیوان پرتوی۲۵/۰۳/۲۰۲۱نی/مریوان  
سلمان افرا۲۵/۰۳/۲۰۲۱نی/مریوان  
ایدین مراد خانی۲۵/۰۳/۲۰۲۱اورمیه  
ریبوار قادری۲۵/۰۳/۲۰۲۱بانه  
پرویز قادری۲۵/۰۳/۲۰۲۱بانه  
بهروز قادری۲۵/۰۳/۲۰۲۱بانه  
هاوژین قادری۲۵/۰۳/۲۰۲۱بانه  
جلیل قادری۲۵/۰۳/۲۰۲۱بانه  

کولبر و کاسبکار

کولبرمجروح

دراین ماه ۱۳ کولبر مجروح شده اند.

نامتاریخمحلعلت
قوباد ناوخاصی۰۳/۰۳/۲۰۲۱سقزکولبر/شلیک مستقیم
م.ا۰۶/۰۳/۲۰۲۱مریوانکولبر/شلیک مستقیم
حجت قضاوت۰۸/۰۳/۲۰۲۱نوسودکولبر/شلیک مستقیم
سالار شعری۰۸/۰۳/۲۰۲۱ثلاث اباوه جانیکولبر/شلیک مستقیم
قباد نیک نام۰۴/۰۳/۲۰۲۱ناو خاصکاسبکار
جمیل احمدپور۰۹/۰۳/۲۰۲۱هنگژالکولبر/شلیک مستقیم
سهراب یوسفی۱۰/۰۳/۲۰۲۱ثلاث اباوه جانیکولبر/شلیک مستقیم
سوران رشید پور۱۳/۰۳/۲۰۲۱کنده سورهکولبر/شلیک مستقیم
حکیم حسینی۱۴/۰۳/۲۰۲۱نوسودکولبر/شلیک مستقیم
بستون محمد پور۱۷/۰۳/۲۰۲۱چومانکولبر/شلیک مستقیم
سلام مالته۱۷/۰۳/۲۰۲۱چومانکولبر/شلیک مستقیم
بهروز مرادی۲۱/۰۳/۲۰۲۱ثلاث اباوه جانیکولبر/شلیک مستقیم
سابیر عزیزی۲۴/۰۳/۲۰۲۱نوسودکولبر/شلیک مستقیم

کولبرکشته

دراین ماه ۶ کولبر کشته شدند.

نامتاریخمحلعلت
ابراهیم محمدپور۰۴/۰۳/۲۰۲۱ چالدرانبه دلیل سرما
وزیر محمدی۰۴/۰۳/۲۰۲۱نوسودشلیک مستقیم
جبار عارفی۱۱/۰۳/۲۰۲۱هنگژالشلیک مستقیم
برهان سلیمانی۱۳/۰۳/۲۰۲۱قطورضرب و شتم
محمد صادقی۲۳/۰۳/۲۰۲۱سقزشلیک مستقیم در خرم اباد
فهیم مامدی قزلکند۲۴/۰۳/۲۰۲۱سلماسبه دلیل سرما

خودکشی وقتل

مجموع خودکشی های ثبت شده دراین ماه ۲۱ تن است همچنین یک نفر نیز ازسوی همسرش به قتل رسیده است.

خودکشی

زنان

نامتاریخمحلعلتسن
مرضیه  عبدالله نژادیان۲۲/۰۲/۲۰۲۱مرگور/ارومیهخود سوزی٢٧
الا ابراهیمی۰۷/۰۳/۲۰۲۱سقزخودکشی١٦
عزیزه حقیقی۰۹/۰۳/۲۰۲۱اورمیه/ بادکیقتل توسط همسر٣٣
زارا جمالی۰۹/۰۳/۲۰۲۱سنقرخود را حلق اویز کردنوجوان
اوین نقشین۱۷/۰۳/۲۰۲۱اورمیهخودکشی 
گلاوژ غلامی۲۵/۰۳/۲۰۲۱تنگیسر سنه  
هانیە مرادی۲۶/۰۳/۲۰۲۱جوانرودخودکشی١٩

خودکشی

مردان

نامتاریخمحلعلتسن
عادل مرادی۲۷/۰۲/۲۰۲۱روانسرمشکلات مالی 
بابک صوفی۲۷/۰۲/۲۰۲۱اورمیهزندانی/ عدم رسیدگی پزشکی 
نامشخص۲۷/۰۲/۲۰۲۱اورمیهزندانی/ عدم رسیدگی پزشکی 
چارلی منده۰۱/۰۳/۲۰۲۱اورمیه/حکیفقر/بیکاری٤٢
پیمان قلی پور۰۶/۰۳/۲۰۲۱اورمیهفقر/بیکاری٢٨
نامشخص۰۶/۰۳/۲۰۲۱مهابادفقر/بیکاری 
نامشخص۰۶/۰۳/۲۰۲۱بوکانفقر/بیکاری 
سینا کریمی۰۹/۰۳/۲۰۲۱دیولانفقر/بیکاری١٨
رامین قدم خیری۰۹/۰۳/۲۰۲۱کامیارانفقر/بیکاری 
سینا پرندی۱۲/۰۳/۲۰۲۱اورمیه/اسلام ابادفقر/بیکاری١٩
پیام شریفی۱۱/۰۳/۲۰۲۱سنقرحلق اویز/ سرباز اجباری١٩
نجیب دروشی۱۲/۰۳/۲۰۲۱سوما برادوستفقر/بیکاری٣٧
مبین احمدی۱۵/۰۳/۲۰۲۱ازگلهاجتماعی١٣
امید چلبی۲۱/۰۳/۲۰۲۱ارومیه/ میراواخوردن قرص٢٥
رضا مارابی۲۳/۰۳/۲۰۲۱کامیارانحلق اویز کردن١٦

مین

در این ماە ۲ تن در اثر انفجار مین زخمی شدەاند.

نامتاریخمحلوضعیتوضعیت
ستار اظهری۰۳/۰۳/۲۰۲۱پیرانشار/لکبنزخمیکشاورز
نامعلوم۲۲/۰۳/۲۰۲۱قصر شیرینزخمی نامعلوم

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: