کامیران؛ ‌یک نوجوان بە زندگی خود پایان داد

KMMK:
سەشنبه 3 فروردین 1400 خورشیدی، یک نوجوان با نام رضا مارابی اقدام به خودکشی کردە و به زندگی خود پایان داد.
رضا مارابی 16 ساله فرزند مولود، اهل روستای ماراب از توابع شهرستان کامیران می باشد.
بنا به گزارشهای رسیده به KMMK , نامبرده با حلق آویز کردن خود بە زندگی خود پایان داده است.
براساس گزارش، دلیل خودکشی این شهروند فقر و مشکلات مالی و معیشتی اعلام شده است.
شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان