خودکشی یک زن جوان در سقز

خودکشی یک زن جوان در سقز
بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان یک زن جوان سقزی اقدام بە خودکشی کرد.هنوز دلیل این خودکشی اعلام نشدە است.
گفتنی است جوان 17 سالە دیگری فرزند نظام الدین اهل روستای سارو قامیش بە علت فقر خود را در درون سد قشلاق سنە می اندازد و بە زندگیش پایان میدهد .
جنازە وی جهت اقدامات پزشکی و قانونی بە بیمارستان اعزام شدە است.
گفتنی است در حال حاضر میزان خودکشی در کوردستان سە برابر شاخص کشوری است و زنان در این میان قربانیان نخست این پدیدە هستند.بە آتش کشیدن و حلق آویز نمودن از انواع روشهای خودکشی می باشد کە بعضی از جوانان و زنان انتخاب میکنند.کە از علل آن میتوان بە افسردگی ،بیماری،فقر و بیکاری،مشکلات اقتصادی ،اعتیاد ،بلندپروازی و شکست عشقی نام برد.
شایان ذکر است کە خودکشی بعد از حوادث ترافیکی ،سقوت و ضربە بیشترین مراجعات مردم بە اورژانسهای کشور را تشکیل می دهد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان